Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

FUWA Consult: specialisten in

functiewaardering

& beloning

Welkom bij FUWA Consult. Op deze pagina's maakt u kennis met een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden en uitvoeren van functiewaarderingstrajecten. Onze adviseurs beschikken over kennis van en hebben ervaring met diverse in Nederland frequent toegepaste functiewaarderingsmethoden.

Waarom functiewaardering?

Functiewaardering vormt de basis voor beloningssystemen waarbij de hoogte van de beloning primair wordt bepaald door de zwaarte van de functie. Bij de meeste beloningssystemen is functiezwaarte een belangrijk uitgangspunt. Een tweede, meer afgeleide doelstelling van functiewaardering is het langs die weg ontwikkelen en verder uitwerken van een passende organisatie- en functiestructuur. Daarbij wordt per te onderscheiden functiegroep (of functiereeks) inzicht gegeven in de belangrijkste resultaatgebieden en in de aan medewerkers te stellen eisen wat betreft vaardigheden, attitude en kennis (competentieprofiel).

Wat is functiewaardering?

Functiewaardering is het systematisch beschrijven en waarderen van functies om te komen tot een interne rangorde van functies naar zwaarte. Deze rangorde is in belangrijke mate bepalend voor de toe te kennen beloning. Een functiewaarderingstraject kan in een aantal stappen of fasen worden verdeeld.

Waarom FUWA Consult?

Om de kwaliteit en objectiviteit te waarborgen worden functiewaarderingstrajecten vaak geheel of gedeeltelijk uitbesteed of is er behoefte aan een 'second opinion'. Partijdigheid kan het met functiewaardering beoogde (management)doel ernstig vertroebelen. Daarom worden trajecten op dit gebied vaak geheel of gedeeltelijk uitbesteed of is er behoefte aan een 'second opninion'. Op grond van pure expertise is FUWA Consult in zulke gevallen een voor de hand liggende keuze. De adviseurs van FUWA Consult beschikken over zeer ruime ervaring, opgedaan in tal van projecten in diverse branches; zie ons klantenoverzicht. Een andere reden om een beroep te doen op externe ondersteuning is de behoefte aan extra capaciteit, nodig bij invoeringstrajecten of voor activiteiten op het gebied van groot onderhoud. Door FUWA Consult in te schakelen kan een functiewaarderingstraject in een relatief kort tijdsbestek worden uitgevoerd zonder dat dit ten koste gaat van de reguliere werkzaamheden.

Functiewaardering wordt wel omschreven als het indelen van functies in rangordes, gemeten naar de zwaarte van die functies. Fuwa Consult is hierin gespecialiseerd. Er zijn diverse methoden voor functiewaardering ontwikkeld. Onze specialisten weten welke methode in welke situatie het best kan worden gebruikt.

Functiewaardering, toegepast door de specialisten van Fuwa Consult, is essentieel voor de totstandkoming van een beloningssysteem. De zwaarte van de functie is daarbij het meetmiddel om de hoogte van de gage vast te kunnen stellen. Het doel van het uitstippelen van een functiewaarderingstraject is om tot een redelijk en goed doortimmerd beloningssysteem te komen. Aanvullend doel van functiewaardering is om op basis van de verzamelde gegevens een passende organisatie- en functiestructuur te creëren.
Een traject voor functiewaardering behelst grofweg het volgende: functies moeten worden beschreven, functies moeten gemeten naar zwaarte worden gerangschikt en daaropvolgend moeten functies worden ingedeeld. Medewerkers kunnen bezwaar aantekenen tegen een functiebeschrijving en functie-indeling.

Allereerst het eerst genoemde onderdeel van functiewaardering, functiebeschrijving. Functiebeschrijving betekent – de naam zegt het al - dat alle functies binnen een organisatie moeten worden beschreven. Aan deze beschrijvingen zijn kwaliteitscriteria verbonden, die door CAO-partijen zijn vastgesteld. De kwaliteitscriteria zijn indicatoren die getoetst kunnen worden.

Het beschrijven van functies in het kader van functiewaardering geschiedt niet langer op uitvoerige wijze, zoals dat vroeger het geval was, maar meer en meer op een resultaatgerichte manier, korter. Op die manier hoeven de functies minder vaak te worden bijgesteld en aangepast. Ten gunste van functiewaardering worden functieprofielen steeds meer in algemene bewoordingen opgesteld. Het aantal functies wordt hierdoor teruggebracht tot het absoluut noodzakelijke. Dankzij deze vernieuwde vorm van functiewaardering wordt de functieopbouw puntig en helder en kan eenvoudiger voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bij de rangschikking van functies naar zwaarte wordt een functiewaarderingssysteem ingezet, dat is doorgaans een puntenmethode. Bij het uitvoeren van processen die moeten leiden tot een vorm van functiewaardering zijn een aantal aspecten van belang, zoals kennis en opleiding, contacten (zowel intern als extern), leiding geven, zelfstandigheid,  verantwoordelijkheden/afbreukrisico en bewegingsvaardigheid.

Deze gegevens worden door de medewerkers van Fuwa Consult meegenomen en gewogen, teneinde de zwaarte van een functie te kunnen bepalen. Het functiewaarderingssysteem zelf, of de puntenmethode voor functiewaardering, zo u wilt, komt overigens meer en meer op de achtergrond te staan. Het instrument dat tegenwoordig steeds frequenter wordt ingezet is de functiematrix. Daarmee worden generieke functies onderverdeeld in soorten (functiefamilies) en gerangschikt naar zwaarte (functiereeksen).
De functiematrix voor functiewaardering wordt gebruikt om de uiteindelijke indeling te maken. Bij die functie-indeling wordt niet het beroep of de functionaris, maar de specifieke functie als uitgangspunt genomen. 

Processen ten behoeve van functiewaardering worden in de regel geheel of gedeeltelijk uitbesteed. Ook kan de behoefte aan een tweede mening, een second opinion, ontstaan, waarbij een onafhankelijke partij haar licht laat schijnen over de situatie. Elke vorm van partijdigheid moet te allen tijde worden vermeden, want dit kan de beoogde managementdoelen die gepaard gaan met functiewaardering ernstig frustreren. Fuwa Consult is de geschikte partner om u in dit proces bij te staan. Wij kunnen snel en slagvaardig een traject ten bate van functiewaardering uitstippelen en uitvoeren, zonder dat dit de normale bedrijfswerkzaamheden binnen uw organisatie raakt.                  

Functiewaardering CAO Functiewaarderingssysteem Functiewaardering beloning Functiewaardering Adviseurs functiewaardering Functiezwaarte Functiebeschrijving Functiewaardering Beloningsadvies Functiewaardering adviesbureau Fuwasys Functie indeling Voorbeeld functiebeschrijving Functiebeschrijving op maat Functiebeschrijving service